BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Làm thợ tiện dễ bị tiếng ồn gây điếc tai.
Nhiều nông dân bảo quản hành bị xông mù mắt.
Nghề dạy học bụi phấn nhiều dễ viêm phế quản.

Nói chung thì nghề gì có “bệnh nghề nghiệp” của nghề đó.

Xem ra nghề làm Toán dễ mắc bệnh “chứng minh”.
Tức là luôn cố chứng minh mình đúng!

Thế nên khi thảo luận, mục tiêu cao nhất vẫn là chứng minh ý mình là đúng. Có nghe người khác thì cũng chỉ chăm chăm để “phản biện”, không hoàn toàn chỉ có “nghe”.

Phát hiện ra “bệnh nghề nghiệp” của dân Toán, mình cũng phát hiện ra nguyên nhân vì sao mình làm Toán chưa giỏi. Ấy là vì bệnh “chứng minh” của mình có thể còn hơi nhẹ!

Tất nhiên mình cũng không cố chứng minh mệnh đề trên là đúng đâu (tức là bệnh của mình chưa chắc đã nhẹ!).

Sharing is good:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *