BÃO

Thỉnh thoảng, Thiên nhiên lai thử thách con người: sõng thần, bão, động đất,…

Sau đợt sóng thần kinh hoàng ở Thái Lan, người ta bỗng được thấy lại bãi biển trinh nguyên tuyệt vời. Sóng đã cuốn trôi mọi thứ mà con người dựng lên trên bãi biển.

Mỗi cơn bão cũng quét sạch cái không khí ô nhiễm, tù đọng.

Thiên nhiên bao gờ cũng làm đúng cái cần làm. Chỉ là con người chưa biết đối diện với nó.

Ở đâu cũng có lúc cần bão. Trong mỗi người cũng vậy.

Sharing is good:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *